Flisvika BryggeFlisvika Brygge

Leilighetsvelger byggetrinn 1

Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon
Oversiktsbilde
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 001
Pris: SOLGT
BRA: 58,5 m²
Soverom: 1
Plan: 1
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 002
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 003
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 004
Pris: SOLGT
BRA: 88,5 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 005
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 006
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 007
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 008
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 009
Pris: SOLGT
BRA: 97,5 m²
Soverom: 3
Plan: 1
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 010
Pris: SOLGT
BRA: 75,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 011
Pris: SOLGT
BRA: 80,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet nr. 012
Pris: Kr 4 195 000
BRA: 80,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 013
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 014
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet nr. 015
Pris: Kr 3 895 000
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1 og 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 016
Pris: SOLGT
BRA: 100,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 017
Pris: SOLGT
BRA: 75,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 018
Pris: SOLGT
BRA: 61,0 m²
Soverom: 2
Plan: 1
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 019
Pris: SOLGT
BRA: 58,5 m²
Soverom: 1
Plan: 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 020
Pris: SOLGT
BRA: 97,5 m²
Soverom: 3
Plan: 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 021
Pris: SOLGT
BRA: 75,0 m²
Soverom: 2
Plan: 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 022
Pris: SOLGT
BRA: 80,0 m²
Soverom: 2
Plan: 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 023
Pris: SOLGT
BRA: 100,0 m²
Soverom: 2
Plan: 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 024
Pris: SOLGT
BRA: 75,0 m²
Soverom: 2
Plan: 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 025
Pris: SOLGT
BRA: 61,0 m²
Soverom: 2
Plan: 2
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 026
Pris: SOLGT
BRA: 78,5 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 027
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 028
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 029
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 030
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 031
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 032
Pris: SOLGT
BRA: 110,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 033
Pris: SOLGT
BRA: 116,0 m²
Soverom: 3
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 034
Pris: SOLGT
BRA: 93,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 035
Pris: Solgt
BRA: 93,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 036
Pris: 4 495 000
BRA: 101,0 m²
Soverom: 3
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 037
Pris: SOLGT
BRA: 114,0 m²
Soverom: 3
Plan: 3
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet nr. 038
Pris: Kr 6 995 000
BRA: 106,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 039
Pris: SOLGT
BRA: 91,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 040
Pris: SOLGT
BRA: 68,5 m²
Soverom: 1
Plan: 3
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet
Leilighet nr. 041
Pris: Kr 2 995 000
BRA: 68,5 m²
Soverom: 1
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 042
Pris: SOLGT
BRA: 99,0 m²
Soverom: 2
Plan: 3
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 043
Pris: SOLGT
BRA: 97,0 m²
Soverom: 3
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 044
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 045
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 046
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 047
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 048
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 049
Pris: SOLGT
BRA: 211,0 m²
Soverom: 4
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 050
Pris: SOLGT
BRA: 93,0 m²
Soverom: 2
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 051
Pris: SOLGT
BRA: 101,0 m²
Soverom: 3
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 052
Pris: SOLGT
BRA: 99,0 m²
Soverom: 2
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 053
Pris: SOLGT
BRA: 68,5 m²
Soverom: 1
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 054
Pris: SOLGT
BRA: 68,5 m²
Soverom: 1
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 055
Pris: SOLGT
BRA: 91,0 m²
Soverom: 2
Plan: 4
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 056
Pris: SOLGT
BRA: 97,0 m²
Soverom: 2
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 057
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 058
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 059
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 060
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 061
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 062
Pris: SOLGT
BRA: 221,0 m²
Soverom: 4
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 063
Pris: SOLGT
BRA: 101,0 m²
Soverom: 3
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 064
Pris: SOLGT
BRA: 111,0 m²
Soverom: 3
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 065
Pris: SOLGT
BRA: 67,5 m²
Soverom: 1
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 066
Pris: SOLGT
BRA: 146,0 m²
Soverom: 3
Plan: 5
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 068
Pris: SOLGT
BRA: 97,0 m²
Soverom: 3
Plan: 6
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 069
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 6
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 070
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 6
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 071
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 6
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 072
Pris: SOLGT
BRA: 70,0 m²
Soverom: 2
Plan: 6
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 073
Pris: SOLGT
BRA: 126,0 m²
Soverom: 3
Plan: 6
Ingen bilder - leiligheten er solgt
Leilighet nr. 074
Pris: SOLGT
BRA: 101,0 m²
Soverom: 2
Plan: 6